بشنو از ني چون حكايت مي كند / از جدايي ها شكايت مي كند

كز نيستان تا مرا ببريده اند / از نفيرم  مرد و زن ناليده اند

يك ماه است كه قلم در دستانم خشكيده است...

محمد مهدي

«محمدمهدي مهديزاده»، دانشجوي مهندسي پليمر دانشگاه صنعتي اصفهان، پسردايي و دوست صميمي من بود كه به بهانه گازگرفتگي همراه با دوست هميشگی اش اميرحسين درمان به ديدار خدا رفتند.

محمد مهدي با معدل 20 ديپلم رياضي  گرفت و هنگامي كه پاي در دانشگاه گذاشت همه در انتظار فردايي روشن لحظه شماري  مي كردند... مجيد، يكي از دوستان دانشجويش مي گفت: مهدي نماز اول وقتش در دانشكده ترك نمي شد.

 


نوشته شده در: ٢٤ دی ۱۳۸۳   توسط: مجید          لینک یادداشت                                                         اشتــراك +

طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3

شخصي نزد آيت الله بروجردی رفت و گفت: يكي از طلبه‌هاي شما جنسي را از مغازه من دزديده است. ايشان در پاسخ فرمود: «آن دزد عبا و عمامه‌ای را هم از ما برده است.»
 
 


يه ؟ داشتم